نمونه گزارش کتبی پروژه علمی

جلدگزارش

عنوانپروژه:انبساط مایعات


نامونامخانوادگی:محسن علوی-کاوه دانایی-آرمان حسنی

پایه:پنجم ابتدایی

مدرسه:امیرکبیر

معلمراهنما:مهدی ستاری

سال تحصیلی91-90

سؤالپروژه:

آیا مایعات مختلف در اثر گرما به یک اندازه منبسط می شوند؟

تعاریف:

*متغیرهايمستقل:مایعات مختلف شامل:

 *متغیروابسته:انبساط

 *متغییرهایکنترلشده: دمای یکسان- وسایل آزمایش یکسان- محل آزمایش یکسان-

*تعریف انبساط:

افزایش طول وسطح وحجم مواد در اثر گرما

فرضیه:

مایعات مختلف در اثر گرما به یک اندازه منبسط نمی شوند.

تحقیقزمینهاي:

*انبساط چیست؟

افزایش طول وسطح وحجم مواد در اثر گرما

*علت انبساط:

در اثر گرما حرکت وجنبش مولکولها زیاد شده ودر نتیجه از هم فاصله گرفته وانبساط پیدا می کنند.

*انبساط مایعات:

مایعات بر اثر قوانین حرارت انبساط پیدا می کنند.

*انبساط مطلق وظاهری:

چون مایعات در داخل ظرف هستندعلاوه بر افزایش حجم مایع حجم ظرف هم افزایش می یابد پس مایعات دارای دو نوع انبساط هستند.

1-انبساط ظاهری ظرف

2-انبساط مطلق وحقیقی مایع

انبساط ظرف+انبساط ظاهری=انبساط مطلق(حقیقی)

موادوروشکار:

-نفت-الکل-گلیسیرین-آب-روغن مایع-مایع ظرفشویی-بتادین-ساولن-شیر-سرکه-ارلن-لوله آزمایش-چراغ الکلی-توری چراغ الکلی-گیره-چوب پنبه-لوله مویین

روش کار

1-مشخص کردن هدف و مساله: چگونگی انبساط مایعات مختلف

2-رجوع به منابع معتبر برای جمع آوری اطلاعات اولیه در مورد مایعات وقوانین حرارت وچگونگی انبساط مایعات(کتاب-اینترنت)

3-پرسیدن یک سوال مناسب:

آیا مایعات مختلف در اثر گرما به یک اندازه منبسط می شوند؟

4-فرضیه:

مایعات مختلف در اثر گرما به یک اندازه منبسط نمی شوند

5- طراحی آزمایش:

الف).مایعات مختلف زیر را تهیه کردیم:

نفت-الکل-گلیسیرین-آب-روغن مایع-مایع ظرفشویی-بتادین-ساولن-شیر-سرکه

ب). ساختن  دستگاهی  به شکل:

otmr.blogfa.com

نتایج:

مشاهدات و نتایج آزمایشات

نام مایع تغییر حجم مایعات به mlدرآزمایش اول تغییر حجم مایعات به mlدر آزمایش دوم تغییر حجم مایعات به ml در آزمایش نفت 11 10/5 11/1 الکل 10 10 10/2 گلیسیرین 9 9/5 9/7 آب 4 4/5 4/7 مایع ظرفشویی 3 3/5 3/6 روغن مایع 1 1 1/1 بتادین 9 8/9 8/9 ساولن 7 6/7 6/8 شیر 1 1/1 1/2 سرکه 7 7/1 7/1

*نتیجهگیري:

مایعات مختلف در اثر گرما به یک اندازه منبسط نمی شوند.

کتابشناسی(منابع):

1-خواص فیزیکی مواد شیمیایی ( مرتضی خلخالی)

2- واکنشهای شیمیایی ( مرتضی خلخالی)

3- سایت www.azshimi.ir

4-سایت www.hafezschool.blogfa.com

5-سایتwww.newmedu.persian.ir

6-کتاب پروژه های علمی-ایزاک آسیموف-انتشارات مدرسه

7-جزوات راهنمای پروژه های علمی گروههای آموزشی وزارت آموزش وپرورش

8-سایت  www.jaberebnehayan.persianblog.ir

سپاسگزاري:

با تشکر از:

آقای محمدی مدیریت محترم آموزشگاه

آقای ستاری معلم محترم ما

و

آقای سعیدی معاون آموزشگاه

و

پدر ومادر عزیزم

/ 0 نظر / 25 بازدید