طبقه بندی ریشه ها(مخصوص پروژه جمع آوری)

طبقه بندی ریشه ها(مخصوص پروژه جمع آوری)


انواع ریشه: ریشه ها را از روی شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می کنند:
الف).ریشه های راست
ب). ریشه های افشان
در ریشه ی افشان تعداد زیادی ریشه ی کوچک از قاعده ی ساقه منشعب می شود که به طور گسترده و نه خیلی عمیق در خاک پخش می شوند. در ریشه ی راست، ریشه چه (ریشه ی کوچک دانه) ریشه ی اصلی را می سازد و ریشه های فرعی از آن منشعب می شوند. گاهی مثلاً در هویج و تربچه، ریشه ی اصلی در نتیجه ی ذخیره کردن مواد غذایی، متورم می شود. در مناطق کویری ریشه ی بعضی از گیاهان برای رسیدن به آن درون زمین پیش می رود و ریشه ی افشان در زیر سطح خاک به طور وسیعی گسترده می شود. ریشه ی افشان کاکتوس در زیر سطح زمین به طور وسیعی گسترده می شود، تا به سرعت آب باران های نادر را جذب کند.

/ 0 نظر / 31 بازدید