اهداف وضرورت طرح پروژه های علمی دانش آموزی

اهمیت و ضرورت طرح پروژه های علمی دانش آموزی


اگر حاصل دوره ی تحصیلات مدرسه ای ، تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ، ( سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رود . به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ی مادام العمر تبدیل شوند  به همین منظور علاوه بر کسب دانش باید راه و روش یادگیری را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیری در آنان تقویت گردد.
پروژه ی علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود،میل به یادگیری را در دانش آموز تقویت می کند و به علّت ماهیت فرایندی خود راه و روش یادگیری را نیز به او می آموزد بنابراین می تواند ابزاری بسیار قوی در خدمت تعلیم و تربیت به معنای واقعی باشد که طبق تعریف یونسکو همانا درک و به کارگیری مفاهیم ،مهارت های فرایندی ، نگرش ها و ارزش هایی می باشد که شخص را قادر می سازد دانش و فناوری را با زندگی و فرهنگ جامعه ی خویش مرتبط سازد.


اهداف


این طرح در زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی ، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نماید:


الف)اهداف علمی ، آموزشی نظیر:
- دانش آموز نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.
- در فکر کردن، شنیدن ،گفتن و بیان مقصود ،خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.
- با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.
- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند.


ب)اهداف اجتماعی نظیر:
- همکاری با دیگران را دوست دارد.
- در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند.
- به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند پایبند است.


ج)اهداف زیستی نظیر:
- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند.
- در حفظ محیط زیست کوشا است.
- نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.


علاوه بر اهداف فوق می توان هدف های زیر را برای اجرای این طرح ذکر نمود:


×کمک به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر:

 مشاهده- طراحی تحقیق- برقراری ارتباط – پیش بینی – فرضیه سازی – کاربرد ابزار – اندازه گیری-  تفسیر یافته هاو نتیجه گیری
×تقویت مهارتهای زندگی در دانش آموزان نظیر :

تصمیم گیری- حل مسئله- برقراری اتباط با دیگران – دوست یابی – سخنرانی و دفاع از کار خود در جمع و...


×تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی نظیر :

کنجکاوی -جستجو گری علمی- نیروی خلاقیت و ابتکار – پشت کار – تمایل به همکاری و تحمل یا احترام گذاشتن به عقاید و نظرات دیگران – فکر باز و روشن بینی – خود انتقادی و بازنگری نقادانه – آمادگی برای پذیرش عدم قطیت – احساس مسئولیت – احساس اعتماد به نفس و....


×شناسایی و تقویت استعدادهای فردی دانش آموزان و ایجاد زمینه ای مناسب برای کار آفرینی:

بسیاری از توانایی ها ، استعدادها و علاقه مندی های دانش آموزان در کلاس های معمولی نمودپیدا نمی کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نیستند . پروژه ی علمی ، فرصت مناسبی به وجود می آورد که می توان این استعداد ها را مشاهده ، شناسایی و تقویت کرد . بنابراین پروژه ی علمی می تواند راهبرد بسیار مناسبی در تحقق یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش یعنی ایجاد زمینه کار آفرینی دانش  آموزباشد.


×ارائه مواد درسی به صورت در هم تنیده

موضوعاتی که برای پروژه های علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر از یک موضوع درسی و در واقع میان رشته ای باشد و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها از دانش و مهارت های متعدد خود استفاده کنند.


×ایجاد موقعیت مناسبی برای ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان


×افزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه ITوتشویق آنان به استفاده از ICTبرای رفع نیازهای اطلاعاتی مربوط به پروژه های علمی خود

/ 0 نظر / 19 بازدید