مزیت های روش آموزش پروژه ای

 

مزیت های روش آموزش پروژه ای :

 

 این روش برای آموزش برخی ازمهارت هایی نظیرخواندن،نوشتن،کارهای عملی پایه،وحساب کردن چندان مناسب نیست ولی پس ازکسب مهارت های نسبی درهریک ازاین موارد،این روش،محیطی رابرای کاربرد آن فراهم می سازد.مزیت های آن،ماننداغلب روش های آموزشی پژوهشی محور،بسیارگسترده تر ازیاددادن صرف موضوع یادگیری است.برخی ازمزیت های قابل توجه این روش عبارتند از:

 

1-توسعه ی مهارت های عمومی:

 

همیشه ازمدرسه انتظار می رود،مهارت های مرد قبول اجتماع رادردانش آموزان توسعه دهد.بنابر این، ازمزیت های این روش که به دانش آموزان یاد می دهد:چگونه بادیگران ارتباط برقرار کند؟ چگونه مسایل زندگی خودرابه طور مستقل حل کنند؟چگونه مسایل مربوط به حرفه ی خودراطراحی نماید؟ وچگونه برای یافتن راه حل های لازم برای مسایل، اقدام کنند؟

 

2-فهم واقعی موضوع یادگیری:

 

یکی از اهداف مستقیم هرروش آموزشی،یاددادن موضوع یادگیری به دانش آموزان است.دراین روش دانش آموزان بااستفاده از به کارگیری آموخته های خود در موقعیت

 

واقعی،تلفیق منابع اطلاعاتی گوناگون ،طرحمسایل مرتبط با موضوع یادگیری واستفاده مناسب از تجارب خود،به فهم واقعی از موضوع یادگیری دست می یابند.

 

 

3-توسعه ی نگرش مثبت ودیدباز :

 

 

 

فضای کلاس های درس ، شیوه های آموزشی مورد استفادهوعواملی ازاین دست، موجب می شوند که دانش آموزان یادگیری را امری اجباری تلقی کنند وهرگز به لذت درونی حاصل ازیادگیری پی نبرند. امادراین روش، موضوع یادگیری غالباًبراساس علاقه ی یادگیرنده انتخاب می شود ویاد گیرنده با همکاری هم گروهی های وافراددیگر، به انجام فعالیت های یادگیری می پردازد.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید