پروژه علمی چیست؟

 پروژه چیست؟

 پروژه شامل یک یا چند مساله وتکلیف پیچیده است که دانش آموزان از آغازکارروی آن،درگیرفعالیت های طراحی،تصمیم گیری،حل مساله، مشارکتوتحقیق می شوند، تابتوانند آن تکلیف یا مساله ی پیچیده را حل کنند.براین اساس،روش پروژه روش آموزش نظام مندی است که ازطریق فرایند پژوهشی گسترده حول پرسش های واقعی وپیچیده ،دانش آموزان رابرای رسیدن به نتایج یادگیری ترغیب می کند.دراین روش یادگیری از کیفیت بالایی برخوردار است .زیرا ذانش آموزان را در حل مسایل جدید وپیچیده در گیر می سازد ومهارت های شناختی سطح بالای آنان ،نظیر تجزه وتحلیل، ترکیب وارزشیابی را توسعه می دهد .روندهاوفرایندهای اساسی زندگی ،نظیر برنامه ریزی ،تصمیم گیری ،مشارکت وتعامل را به دانش آموزان یاد می دهد.ویادگیری خود انگیخته ومستقل راترغیب می کند.

پروژه های آموزشی دو نوع هستند : پروژه های خرد وکوتاه مدت ،پروژه های کلان ودراز مدت.پروژه های آموزشی خرد ممکن است دربرگیرنده ی چندین مساله یا بخشی ازیک پرژه ی کلاان ویا مرتبط با موضوع چند درس از یک کتاب درسی باشند. این گونه پروژه ها ،هرچند از لحاظ تربیتی برای توسعه ی برخی از مهارت های عمومیاهمیت دارند،اما دستاوردهای آن ها برای حل برخی از مشکلات موردتوجه نیستند.پروژه های کلان ودراز مدت آموزشی،با مسایل متفاوت زندگی واقعی ومشکلات روز مره یا بنیادی مرتبط هستند.زمان زیادی برای اجراواتمام این گونه پروژه ها دراختیاردانش آموزان ومعلم قرار دارد.این گونه پروژه ها آثارتربیتی دراز مدت برای دانش آموزان دارند وممکن است،به حل یا طرح برخی از مسایل تازه کمک کنند.با توجه به تفاوت های وسیع پروژه ها،روش های آموزش پروژه ای نیز تفاوت هایی با هم دارند.اما تمام این روش ها،چهارمرحله اساسی زیررا در بر می گیرد:

 

1-تعیین هدف:

اهداف روش آموزش پروژهای، به یادگیری موضوع درسی محدود نمی شود،بلکه ویژگی هایی مانن مسؤلیت پذیری،خودیادگیرندگی،افزایش اعتمادبه نفس،خودارزشیابی وکمک به مهارت های شناختی سطح بالا ،ازاهداف دراز مدت این روش هستند بنابراین به آسانی نمی توان دراین شیوه هدف های آموزشی رابه صورت دقیق ورفتاری بیان کرد،بلکه بهتر است،هدف ها در این روش به صورت کلی وجامع بیان شوند.  

2-آمادگی:

روش پروژهای یه تدارکات وتهیه ی امکانات فراوان نیازدارد.بنابراین معلم بایدقبل از اجااین اقدامات را انجام دهد:

 -شناسایی وتهیه ی منابع علمی موردنیاز

-بررسی وضعیت امکانات موجودودسترسی به آنها

-آشنایی دانش آموزان با مراحل وروندفعالیت ها

-هماهنگی با سازمان ها ونهادهای مرتبط

-آشنایی کلی دانش آموزان باروش پروژه

-تقسیم وظایف ومسؤلیت ها درانجام پروژه های گروهی وتیمی

3-اجرا :

پس از تجهیز منابع وآماده سازی شرایط، معلم باهمفکری دانش آموزان،موضوع پروژه راتعیین می کندوبعدازآن،ماموریت دانش آموزان آغاز می شود.دراین مرحله،دانش آموزان مستقیماً به عملیات پژوهشی دست می زنند.آن ها بایددراین مرحله منابع رابررسی واطلاعات مرتبط رااستخراج نمایند.پرسش نامه راتنظیم واجراکنند،مشاهده یا مصاحبه انجام دهند،ویا فعالیت های آزمایشگاهی کنترل شده ترتیب دهند.معلم نیز بایدبه طورمستقیم یاغیر مستقیم برفعالیت های فراگیران نظارت کند،تعامل وارتباط بین گروه ها راتسهیل نماید،مسایل ومشکلات دانش آموزان رارفع سازد،منابع ضروری راتهیه کندوراهنمایی های لازم را گوشزدکند.

4-ارزشیابی:مرحله ی ارزشیابی دراین روش به دوصورت تکوینیوتراکمی صورت می گیرد.دانش آموزان دراین روش درگیری عمیقی با موضوع یادگیری دارندواحتمال ارتکاب اشتباه بیشتر است.معلم ازطریق ارزشیابی تکوینی،استباهات دانش آموزان راکشف وبرای اصلاح آن ها بازخوردهای لازم را می دهد.ارزشیابی تراکمی نیز درپایان کاربراساس ملاک های واضح صورت می گیرد.ابزارهای ارزشیابی متداول درمدارس،تنها برخی ازنتایج موضوعی پروژه راارزشیابی می کنند،وبرای ارزشیابی ازدستاوردهای تربیتی این روش،اندیشه ها وابزار های ارزشیابی دیگری موردنیاز است.

/ 0 نظر / 21 بازدید